Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem piątkowej II Konferencji Kół Naukowych Wydziału Nauk o Ziemi UŚ!

09:00 Rozpoczęcie, prezentacja Kół Naukowych
09:50 Aleksander Brom, Barbara Bieta – Analiza zapisu drgań wywołanych wyburzaniem nieukończonego budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu
10:05 Paweł Rutkiewicz, Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba, Daniel Gawior – Redukcje przyrostów rocznych świerka pospolitego a emisja zanieczyszczeń powietrza oraz liczba zachorowań na choroby układu oddechowego w wybranych miejscowościach Polski południowej
10:20 Arkadiusz Krzątała – Walstromit i fresnoit- rzadkie minerały baru z paralaw pseudowollastonitowych, Pustynia Negew, Kompleks Hatrurim, Izrael
10:35 Krzysztof Broda, Anna Łazuka – Stawonogi Phyllocarida (Crustacea) z górnego Dewonu kamieniołomu Kowala (Góry Świętokrzyskie)
10:50 Przerwa kawowa
11:05 Krzysztof R. Brom, Sylwia Skreczko – Morfologiczna różnorodność mikrostruktur występujących w wybranych muszlach małżów oraz ich implikacje ekologiczne
11:20 Kornelia Miernik – Kształtowanie się stężenia pyłów zawieszonych (PM10) w mieście Tychy
11:35 Jan Sochań – Cenniejsze niż złoto, czyli Pierwiastki Ziem Rzadkich
11:50 Artur Marciniak, dr hab. Mariusz Majdański – Płytkie geoinżynieryjne obrazowanie sejsmiczne
12:05 Przerwa kawowa
12:20 Karolina Mysińska – Propozycja zagospodarowania fragmentu doliny Dramy w oparciu o walory przyrodniczo-historyczne Parku w Reptach
12:35 Agnieszka Bracławska – Badanie rozkładów energetycznych silnych wstrząsów sejsmicznych w GZW
12:50 Patryk Karolczyk – Waloryzacja aspektów geologicznych w obszarach chronionych na podstawie Peak District w Anglii
13:05 Marcelina Kondas – Analiza palinologiczna późnodewńskich osadów z odsłonięcia Peak 9559 (Montana, USA).
13:20 Przerwa kawowa oraz sesja posterowa
Julia Rewers – Badania sejsmiczne obszarów wulkanicznych, czyli jak zajrzeć w głąb wulkanu?
Barbara Bieta, Sylwia Skreczko – Wykorzystanie szumu sejsmicznego do wyznaczania częstotliwości rezonansowych budynku WNoZ oraz jego podłoża
Michał Glazer – Rozszerzone podejście do interpretacji modeli inwersyjnego obrazowania oporności pozyskanych dla obszaru peryglacjalnego na przykładzie regionu Fuglebekken, Hornsund, Spitsbergen
Sylwia Skreczko, Krzysztof R. Brom – Wstępne badania roślinności torfowiska „Zapadź” (Dolina Górnej Wisły)
Magdalena Mita – Porównanie metod geofizycznych: GPR i ERT w badaniach wieloletniej zmarzliny
Damian Kula – Korelacja zmienności sezonowych krzywych HVSR z fluktuacjami warstwy aktywnej
Dominika Bałdys – Analiza potencjalnego występowania osuwisk w masywie Babiej Góry przy użyciu narzędzi GIS
13:50 Robert Saternus – Prognoza emisji sejsmicznej w oparciu o uogólniony proces Poissona w kopalni węgla kamiennego
14:05 Teresa Bojdoł – Strajki w Polsce po 1989 roku
14:20 Dorota Środek, Mateusz Dulski – Spektroskopia Ramana jako klucz do oznaczania minerałów supergrupy mayenitu
14:35 Katarzyna Leśko – Cechy abiotycznej fragmentacji muszli mięczaków na przykładzie gatunku Dreissena polymorpha
14:50 Przerwa kawowa
15:05 Dorota Fiedor, Anna Wieczorek – Zwyczajne minerały a ich wyjątkowe zastosowanie.
15:20 Izabela Nowaczyńska – Badania elektrooporowe Kry Jurajskiej w okolicach Łukowa
15:35 Kamil Rysz, Kinga Mazurek – Obszary problemowe w planowaniu przestrzennym
15:50 Kinga Ślósarczyk – Skład izotopowy i pochodzenie siarczanów w wodach podziemnych ujęcia Gliwice-Łabędy
16:05 Mariola Długoszewska – Velociraptor – dromeozaur z Mongolii
16:20 Zakończenie

Harmonogram Barbórka 2016