Geofizyka jest dyscypliną w dziedzinie nauk o Ziemi, zajmuje się problemami fizyki Ziemi oraz jej otoczeniem w kosmosie. Geofizyka w badaniach Ziemi wykorzystuje ilościowe metody fizyczne pozwalające na zdobycie wiedzy o Naszej Planecie w zakresie:

– kształtu Ziemi;

– pola grawitacyjnego Ziemi;

– pola magnetycznego Ziemi;

– struktur geologicznych i ich rozkładu we wnętrzu Ziemi;

– dynamiki Ziemi i ruchu płyt;

– wulkanizmie i formowaniu skał.

Geofizyka przejawia się w innych dyscyplinach związanych z Ziemią, do których należą zastosowania metod geofizycznych w glacjologii (dynamiki lodowców), oceanografii (dynamika oceanów), meteorologii (dynamika atmosfery), badaniach jonosfery (zmiany pola elektromagnetycznego), badaniach magnetosfery oraz odziaływań Ziemi ze Słońcem, księżycem i pozostałymi obiektami znajdującymi się w Układzie Słonecznym.

Geofizyka jest także ważna z punktu widzenia zagadnień ekonomicznych i społecznych. Szereg metod geofizycznych znajduje zastosowanie w poszukiwaniu i eksploatacji surowców naturalnych (np.: poszukiwanie ropy i gazu), określanie głębokości występowania poziomu wód podziemnych, poszukiwaniach archeologicznych (np.: okonturowanie ruin miast, osad, budynków, murów), rozpoznania przypowierzchniowej geologii wraz z parametrami petrofizycznymi warstw luźnych na potrzeby geoinżynierii oraz budownictwa. Geofizyka odgrywa dużą rolę w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, gdzie znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu i okonturowaniu obszarów zanieczyszczonych w pobliżu składowisk odpadów, hałd, czy też baz paliwowych. W obszarach, gdzie występuje zagrożenia naturalne (trzęsienia ziemi, wulkanizm, osuwiska, tsunami etc.), geofizyka pozwala na szacowanie hazardu wystąpienia tych zjawisk, co pozwala na lepsze przygotowanie społeczności, infrastruktury i budownictwa na wypadek zaistnienia katastrof naturalnych lub nawet przeciwdziałanie im.