Na Uniwersytecie Śląski znajdują się trzy konduktometry EM31, EM34 i EM38 firmy Geonics. Konduktometry podczas pomiarów mierzą wartość przewodności ośrodka skalnego i w zależności od wykorzystanej aparatury wynik uzyskuje się z różnej głębokości. Przetworzenie danych surowych pozwala na wyznaczenie krzywych profilowań oraz tworzenie modeli dwu- i trójwymiarowych rozkładu przewodności. Metody te znajdują zastosowanie również w zagadnieniach środowiskowych tj. mapowanie zanieczyszczeń wykazujących zmiany przewodności w stosunku do otoczenia, rozpoznania obszarów o podwyższonej mineralizacji minerałami kruszconośnymi.

EMwave
Idea pomiaru konduktometrami (Mendecki)