Do badań metodami geoelektrycznymi stosowany na Uniwersytecie Śląskim dwa rodzaje aparatury: LUND Imaging System firmy ABEM miernik 16SG24-N firmy PASI. Metody geoelektryczne znajdują zastosowanie w badaniach środowiskowych, służą konturowaniu pióropuszy zanieczyszczeń, rozpoznania geologii, poszukiwania okruszcowania minerałami rudnymi, w zagadnieniach hydrogeologicznych, monitoringu procesu migracji i bioremediacji zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi.

Metoda elektrooporowa polega w ogólności na pomiarze rozkładu oporności pozornej w badanym ośrodku geologicznym, dane są następnie przetwarzane i w procesie inwersji otrzymuje się obraz rozkładu oporności rzeczywistej skał.

elektro
Obrazowanie oporności iłów (Zogala & Mendecki)

Metoda potencjałów wzbudzonych mierzy ładowalność pozorną ośrodka skalnego, który przy sprzyjających warunkach fizykochemicznych oraz geologicznych może zachowywać się jak naturalny kondensator. Litologicznie różne warstwy będą posiadały różną wartość ładowalności. Tak jak w przypadku pomiaru oporności po przetworzeniu danych otrzymuje się rozkład ładowalności rzeczywistej.

Metoda potencjałów samoistnych jest metodą pasywną i mierzy ona naturalne wartości potencjału występujące w ośrodku geologicznym. Wartości potencjałów naturalnych zależą od zjawisk geochemicznych występujących w skałach (głównie reakcji redox). Po przetworzeniu danych otrzymuje się krzywe zmian potencjału wzdłuż badanego profilu badawczego.