REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOFIZYKÓW PREM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM, zwane dalej Kołem, jest uczelnianą organizacją studencką opartą na zasadach dobrowolności, zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką geofizyki.
 2. Koło działa przy Uniwersytecie Śląskim zwanym dalej Uniwersytetem.
 3. Siedzibą Koła jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60 zwany dalej Wydziałem.

§ 2

 1. Koło działa w zgodzie z przepisami prawa, w tym postanowieniami Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 2. W granicach określonych w ust. 1, zasady działania Koła określa niniejszy Regulamin oraz zgodne z nim uchwały władz Koła.

ROZDZIAŁ II

PROGRAM DZIAŁANIA

§ 3

 1. Celem działalności Koła jest:
  1. Rozwój naukowy,
  2. Promowanie nauki wśród młodzieży ze szczególnym naciskiem na geofizykę,
  3. Współdziałanie na rzecz Koła oraz jego członków,
  4. Umożliwienie studentom uzyskania kontaktu z firmami i instytucjami geofizycznymi,
  5. Integracja studentów geofizyki Wydziału.
 2. Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Udział w badaniach naukowych własnych lub prowadzonych przez pracowników Wydziału,
  2. Członkostwo w stowarzyszeniach krajowych i międzynarodowych,
  3. Działania na rzecz promocji Koła, Wydziału i Uniwersytetu,
  4. Angażowanie się w przedsięwzięciach społeczności lokalnych.

ROZDZIAŁ III

ORGANY UCZELNIANEJ ORGANIZACJI

§ 4

 1. Organami Koła są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,
  2. Zarząd,
  3. Opiekun naukowy Koła, zwany dalej Opiekunem.

§ 5

 1. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy Członkowie Koła.
 2. Walne Zgromadzenie jest władzą najwyższą Koła.
 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
 4. Zarząd jest również zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 5 Członków Koła.
 5. Obowiązek ogłoszenia informacji o planowanym zwołaniu Zgromadzenia spoczywa na Zarządzie.

§ 6

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie:
  1. powoływania i odwoływania Zarządu i jego poszczególnych Członków w trybie określonym w § 8 ust. 1,
  2. zmiany Regulaminu Koła,
  3. uchylania decyzji Zarządu bezwzględną większością głosów Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
  4. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. nadawania tytułu Członka Honorowego,
  6. wykluczania Członka z Koła,
  7. dokonywania innych czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  8. decyzji o rozwiązaniu Koła,
 2. Walne Zgromadzenie, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów Członków Koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu jawnym, a w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym.

§ 7

 1. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Koła i reprezentuje Organizację na zewnątrz, w szczególności w kontaktach z Władzami Uniwersytetu i Wydziału.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Przewodniczący
  2. Zastępca Przewodniczącego
  3. Skarbnik
 3. Przewodniczącego Koła powołuje ze swojego grona Walne Zgromadzenie Członków
 4. Zastępcę przewodniczącego Koła powołuje ze swojego grona Walne Zgromadzenie Członków
 5. Skarbnika Koła powołuje ze swojego grona Walne Zgromadzenie Członków

§ 8

 1. Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd lub poszczególnych Członków Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów Członków Koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu. W głosowaniu tym nie bierze udziału Członek Zarządu, który ma zostać odwołany.

§ 9

 1. Kadencja Zarządu trwa 1 rok
 2. W przypadku ustąpienia Zarządu ze względu na koniec kadencji, lub rozwiązania Zarządu w drodze uchwały, o której mowa w § 8 ust. 1, dotychczasowi Członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.
 3. Przewodniczący zwołuje Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyboru nowych Członków Zarządu na kolejną kadencję nie później niż 3 tygodnie przed końcem kadencji.

§ 10

 1. Do zadań Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
  2. składanie sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu na koniec kadencji,
  3. opracowywanie projektów planów działania Koła i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
  4. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła, między innymi sprawozdań z działalności,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy na cele regulaminowe,
  6. zwoływanie i organizacja posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
  7. prowadzenie rejestru deklaracji Członków Koła i przyjmowanie nowych członków,
  8. utrzymywanie kontaktów z władzami Uczelni i Opiekunem Naukowym Koła,
  9. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
  10. podejmowanie innych czynności związanych z regulaminową działalnością Koła.

§ 11

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów Członków Koła. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwały Zarządu przeważa głos Przewodniczącego.
 2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, decyzje w imieniu Zarządu podejmuje Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Opiekuna.

§ 12

 1. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji na ręce Zarządu,
  2. upływu kadencji,
  3. odwołania Członka przez Walne Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w § 8 ust.1,
  4. rozwiązania Koła.

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE I CZŁONKOWIE HONOROWI UCZELNIANEJ ORGANIZACJI

§ 13

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Śląskiego, aprobujący zasady niniejszego Regulaminu.
 2. Członkostwo nabywa się poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej i zatwierdzenie jej przez Zarząd.
 3. Członkami Honorowymi mogą zostać osoby, które wykazały się szczególnymi zasługami dla rozwoju Koła. Członkostwo Honorowe nabywa się dożywotnio na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Członkowie Honorowi:
  1. mogą brać udział w pracach Koła,
  2. służą swoim doświadczeniem i radą podczas prac.

§ 14

 1. Członek Koła posiada prawo:
  1. uczestniczenia we wszelkich formach działalności Koła,
  2. wypowiadania się i zgłaszania wniosków dotyczących Koła,
  3. korzystania z wszelkich pomocy naukowych, materiałów oraz urządzeń będących własnością Koła.
 2. Każdemu Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

§ 15

 1. Do obowiązków Członków Koła należy:
  1. przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz uchwał jego Organów,
  2. terminowe wywiązywanie się z powierzonych prac,
  3. aktywne przyczynianie się do kształtowania i realizacji celów Koła,
  4. dbanie o dobry wizerunek Koła i Uczelni,
  5. czynne uczestnictwo w pracach Koła, w tym uczestnictwo w spotkaniach Członków Koła.

§16

 1. Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji na ręce Zarządu,
  2. nagminnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na zebraniach,
  3. nieetycznego postępowania Członka Koła
  4. wykluczenia Członka z Koła w trybie, o którym mowa w § 17,
  5. utraty statusu studenta Uniwersytetu Śląskiego,
  6. rozwiązania Koła.

§ 17

 1. W przypadku poważnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Uniwersytetu Śląskiego, Walne Zgromadzenie może bezwzględną większością głosów obecnych Członków podjąć uchwałę o wykluczeniu Członka z Koła.
 2. W przypadku stwierdzenia czasowej niemożności wywiązywania się przez Członka ze swoich obowiązków lub na wniosek zainteresowanego Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu członkostwa na okres 3 miesięcy

ROZDZIAŁ V

OPIEKUN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI

§ 18

 1. Opiekunem Koła jest nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Zadaniami Opiekun naukowego koła są:
  1. Wspieranie inicjatyw Członków Koła,
  2. Koordynowanie działań Koła i Zarządu,
  3. Dbanie o prawidłowe prowadzenie działalności Koła.
 3. Opiekun może uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Koła i przysługują mu wszystkie prawa i obowiązki Członka Koła.

ROZDZIAŁ VI

MIENIE UCZELNIANEJ ORGANIZACJI

§ 19

 1. Koło finansuje swoją działalność z:
  1. dotacji Uniwersytetu Śląskiego,
  2. dotacji od instytucji i przedsiębiorstw,
  3. darowizn,
  4. przychodów z działalności Koła prowadzonej odpłatnie,
  5. składek wnoszonych przez Członków,
  6. i innych legalnych źródeł finansowania.
 2. Dochody Koła mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów regulaminowych.
 3. Za prawidłowe gromadzenie i dysponowanie funduszami Koła odpowiada Zarząd.

ROZDZIAŁ VII

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH PRZEZ KOŁO

 1. Studenci, którzy otrzymują dofinansowanie ze środków Koła zobowiązani są do:
  1. realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia zgodnie z planem złożonym we wniosku,
  2. oznakowania elementów związanych z realizacją przedsięwzięcia informacją:
   Dofinansowano/Zrealizowano ze środków Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków PREM Uniwersytetu Śląskiego i umieszczenia logo Koła w powstających materiałach,
  3. opracowania i złożenia w terminie do 14 dni od chwili zakończenia realizacji przedsięwzięcia pisemnego sprawozdania i dokumentacji fotograficznej obejmującej nie mniej niż 5 zdjęć wraz z zgodą na ich wykorzystanie do celów promocji Koła.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

 1. Regulamin ulega zmianie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

§ 21

 1. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
  1. uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła,
  2. uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego, podjętej na wniosek Rektora Uniwersytetu Śląskiego, jeżeli w działalności Koła rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, Statut UŚ lub niniejszy Regulamin.