Zastosowanie metody obrazowania oporności oraz profilowań konduktometrycznych dla rozpoznania struktury geologicznej pradoliny rzeki Piławy w rejonie Bornego Sulinowa.

Badania zakładały przeprowadzenie pomiarów przy użyciu dwóch metod geofizycznych: inwersyjnego obrazowania oporności (LUND Imaging System), które pozwala rozpoznać rozkład warstw geoelektrycznych na profilu 2D oraz profilowań elektromagnetycznych (konduktometry EM-31 oraz EM-34) umożliwiających, w stosunkowo krótkim czasie, na zgromadzenie pokaźnego zbioru danych dot. zmian przewodności wzdłuż linii pomiarowych.

Obok przeprowadzenia statutowych prac badawczych ważnymi aspektami wyjazdu były: przeszkolenie członków koła w obsłudze stosowanego sprzętu geofizycznego, poznanie charakteru prac terenowych, wykonywanie prostych pomiarów geodezyjnych przy pomocy niwelatora oraz GPS, prelekcje dotyczące zastosowanych technik pomiarowych i ich interpretacji wykonywane przez pracowników WNoZ oraz starszych studentów.

Czas realizacji projektu wynosił 8 dni (9-16.09.2011). Dzięki zebranym funduszom m.in. pomocy władz UŚ możliwe było zagwarantowanie 12 członkom SKNGF oraz 2 prowadzącym zwrot kosztów przejazdu do/z Bornego Sulinowa (ok. 540km od Katowic) oraz zapewnienie noclegów w Ośrodku Dydaktyczno-Wypoczynkowym Uniwersytetu Śląskiego.

Łączna długość profili elektrooporowych podczas przeprowadzonych badań wynosi ok. 5,6km !!! Na podstawie zebranych danych opracowane zostaną modele geologiczne pokazujące struktury glacjalne i postglacjalne zlodowacenia północnopolskiego oraz granice miocen-plejstocen. SKNGF ma nadzieję że ilość uzyskanych materiałów podczas tego wyjazdu umożliwi napisanie 2 artykułów naukowych.

SKNGF pragnie wyrazić podziękowania za okazaną życzliwość i pomoc przy organizacji przedsięwzięcia dziekanowi WNoZ prof. dr hab. A. Idziakowi, prof. dr hab. inż. W.M. Zuberkowi, dr B. Żogale, dr R. Dubielowi.

Michał Glazer